Regulamin Program Ambasadorski

Regulamin ten określa warunki programu prowadzonego przez Paweł Delis Winnicka 4 info@cannabisplatinum.pl wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego pod numerem KRS 0000394823, REGON: 385509946, NIP: 385509946.

 

1.          DEFINICJE. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. W regulaminie wszelkie terminy pisane wielką literą mają następujące znaczenie:
  Ambasador

  osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych która przystąpiła do Programu


  Formularz rejestracji

  udostępniony w Serwisie interaktywny formularz umożliwiający rejestrację do Programu


  Klient

  osoba fizyczna lub prawna, lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną dokonująca zakupu Produktów w Serwisie na podstawie Polecenia


  Kodeks cywilny

  ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j.tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740)


  Link afiliacyjny

  link prowadzący do Serwisu zawierający numer identyfikacyjny Ambasadora


  Organizator

  CannabisPlatinum Paweł Delis Winnicka 4 info@cannabisplatinum.pl wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego pod numerem KRS 0000394823, REGON: 385509946, NIP: 385509946.


  Polecenie

  Zrealizowanie zakupu Produktów przez Klienta na podstawie formularza lub Linku afiliacyjnego zawierającego oznaczenie danego Ambasadora


  Produkty

  produkty lub usługi oferowane przez Organizatora w Serwisach


  Program

  program określający zasady współpracy Organizatora z Ambasadorem,
  w ramach którego, w zamian za określone świadczenia, Ambasadorowi należna jest określona Prowizja


  Prowizja

  należna Ambasadorowi kwota w zamian za realizację Programu na zasadach określonych w Załączniku nr 1


  Regulamin

  niniejszy regulamin określający prawa i obowiązki Organizatora
  i Ambasadora


  Strona

  Organizator lub Ambasador

 

 1. Program służy określeniu zasad współpracy pomiędzy Organizatorem, a osobami fizycznymi, które nabędą status Ambasadora, które poprzez swoje działania zgodne z Regulaminem, będą popularyzować Produkty objęte Programem celem zwiększenia sprzedaży tych Produktów przez Organizatora.
 2. Uzyskanie statusu Ambasadora jest możliwe wyłącznie po akceptacji Regulaminu przez Ambasadora. Ambasadorzy zobowiązują się do przestrzegania postanowień Regulaminu, pod rygorem natychmiastowego zakończenia współpracy w ramach Programu przez Organizatora.
 3. Przystąpienie Ambasadora do Programu nie będzie traktowane jako nawiązanie stosunku pracy czy współpracy na zasadach agencyjnych. Ambasador ma swobodę działania i nie podlega kierownictwu Organizatora, nie pośredniczy w zawieraniu umów pomiędzy Organizatorem, a Klientem, ani nie zwiera tych umów w imieniu Organizatora.

 

2.       PRZYSTĄPIENIE DO PROGRAMU

 

 • Ambasadorem może zostać osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, która zarejestruje się do Programu za pośrednictwem panelu rejestracji.
 • Warunkiem dokonania rejestracji w Programie jest:
 1. zapoznanie się z podstawowymi warunkami Programu dostępnymi w Serwisie;
 2. zapoznanie się z Regulaminem Programu;
 3. złożenie podania z

– imienia i nazwiska oraz nazwy firmy dla osób prowadzących działalność gospodarczą;

– adresu e-mail, za pośrednictwem którego Ambasador dokonuje rejestracji;

– zaakceptowanie Regulaminu poprzez naciśniecie „sign up”;

 1. po wypełnieniu Formularza rejestracji należy nacisnąć przycisk „sign up”.
  • Organizator może wstrzymać się z wypłatą Prowizji, do czasu spełniania przez niego niniejszego wymogu w przypadku brakujących informacji lub niezrealizowanego zamówienia klienta.
  • Z chwilą skontaktowania się organizatora z ambasadorem i zaakceptowania warunków, umowa zostaje zawarta.

 

3.       IDEA PROGRAMU

 

 1. Podstawowym celem Programu jest zwiększanie przychodów Organizatora z tytułu sprzedaży Produktów. Zadaniem Ambasadora jest zapraszanie osób trzecich do dokonywania zakupów w Serwisie poprzez relacje, posty czy ogólno przyjęte tworzenie treści.
 2. Organizator będzie wypłacał Ambasadorom Prowizje na podstawie dokonanych przez Klientów zakupów Produktów przypisanych do zrealizowanych Poleceń. Przez zrealizowanie Polecenia rozumie się wpływ na rachunek bankowy Organizatora ceny zakupionych przez Klientów Produktów. Po zaksięgowaniu ceny Produktu do danego Ambasadora przypisane zostaną Punkty za dane Polecenie.
 3. Ambasadorowi przysługuje Prowizja na poziomie 15% na podstawowym poziomie.
 4. Linki afiliacyjne i formularze będą przekazywane za pośrednictwem poczty elektronicznej, po zawarciu Umowy.
 5. W przypadku przekazywania informacji za pośrednictwem formularza dane Klienta muszą zawierać co najmniej imię i nazwisko lub nazwę firmy Klienta. Dane te w formie Polecenia muszą zostać przekazane przed dokonaniem zakupu przez Klienta.
 6. Ambasadorom Master Organizator będzie przekazywać dane Klientów potencjalnie zainteresowanych kupnem Produktów, czyli tzw. leady. Dane te mogą zawierać: imię
  i nazwisko, adres email oraz telefon kontaktowy.

4.       WYPŁATA PROWIZJI

 

 1. Wypłata Prowizji na podstawie zebranych przez Ambasadora sprzedaży w ciągu miesiąca kalendarzowego odbywać się będzie na poniższych zasadach:
 1. Prowizja będzie wypłacana do 15 dnia następnego miesiąca, następującego po miesiącu, w którym cena za danych Produkt została zaksięgowana na rachunku bankowym Organizator.
 • Wypłata Prowizji będzie następowała przelewem na numer rachunku bankowego ambasadora lub poprzez jego panel na konto PayPal.
 • Wypłata Prowizji dla Ambasadora prowadzącego działalność gospodarczą będzie następowała na podstawie prawidłowo wystawionej faktury.

 

5.       PRAWA I OBOWIĄZKI AMBASADORA

 

 1. Ambasadora obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym, które:
 1. są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;
 2. wypełniają znamiona przestępstwa lub wykroczenia;
 3. stanowią przekazy reklamowe lub przekazy, do których rozpowszechniania Ambasador nie jest uprawiony;
 4. nawołują do dyskryminacji z jakiejkolwiek przyczyny, obrażając inne narodowości, religie i rasy;
 5. naruszają prawa osób trzecich, w szczególności ich dobra osobiste.
  1. Ambasador winien mieć na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw własności intelektualnej Organizatora i oraz osób trzecich.
  2. Ambasador obowiązany jest do dbania o dobre imię Organizatora. Ambasador jest odpowiedzialny za szkodę wyrządzoną Organizatorowi poprzez naruszenie jego dóbr osobistych na zasadach ogólnych.
  3. W przypadku naruszenia przez Ambasadora zasad wymienionych w pkt. 5.1 (a. b. c. d. e. f.), 5.2. oraz 5.3 Organizator ma prawo w trybie natychmiastowym rozwiązać Umowę. W takim wypadku Organizator poinformuje Ambasadora o zakończeniu współpracy drogą mailową na adres wskazany w Formularzu rejestracji (lub zaktualizowany w trakcie trwania Umowy adres e-mail Ambasadora).
  4. Ambasador obowiązany jest do wprowadzania poprawnych danych zgodnych ze stanem faktycznym.
  5. Ambasador jest uprawniony w każdej chwili do rezygnacji z udziału w Programie.
  6. W celu złożenia rezygnacji z udziału w Programie, Ambasador zobowiązany jest do przesłania oświadczenia o rezygnacji z udziału w Programie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: lucommercenet@gmail.com albo w formie pisemnej na adres ul. Okopowa 56 lok. 40, 01-042 Warszawa.
  7. Zakończenie współpracy w ramach Programu następuje z chwilą potwierdzenia otrzymania rezygnacji przez Organizatora.

 

6.       PRAWA I OBOWIĄZKI ORGANIZATORA

 

 • Organizator zapewnia dostęp do Serwisu na zasadach określonych Regulaminem, przez całą dobę, siedem dni w tygodniu, z wyjątkiem okresów:
 1. wynikających z ograniczeń w dostępie do Internetu narzuconych przez dostawców usług telekomunikacyjnych, z których to usług korzysta Organizator lub Ambasador;
 2. awarii będących skutkiem zdarzeń pozostających poza kontrolą Organizatora, których nie można było przewidzieć ani im zapobiec, w szczególności: powódź, pożar, awaria sieci Internet lub awaria sieci energetycznej.
 • Organizator jest uprawniony do czasowego – całkowitego lub częściowego zatrzymania funkcjonowania Serwisu w celu jego ulepszenia, naprawy, dodania nowych Produktów lub przeprowadzania konserwacji.
 • Zawartość treści umieszczonych w Serwisie jest chroniona prawami własności intelektualnej Organizatora, nie może być kopiowana, modyfikowana, rozpowszechniana bez pisemnej zgody

 

7.       DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

 

 1. Przystępując do Programu, Ambasador wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji Umowy.
 2. Podanie danych osobowych przez Ambasadora jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zawarcie Umowy i przystąpienie do Programu.
 3. Zasady przetwarzania danych osobowych Ambasadorów i wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności 

 

 

8.       ROZSTRZYGANIE SPORÓW

 

 1. powstałe pomiędzy Ambasadorem a Organizatorem będą rozstrzygane przez sądy właściwe rzeczowo ze względu na siedzibę Organizatora.

 

10.      POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna do zawarcia Umowy.
 2. Organizator jest uprawniony do zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia jednej z niżej wskazanych ważnych przyczyn:
 1. zmiany danych Organizatora;
 2. zmiany sposobu realizacji Programu bądź warunków prowadzenia Serwisu spowodowanych przyczynami technicznymi, wprowadzeniem nowych funkcjonalności, bądź zmianą dotychczasowych funkcjonalności;
 3. konieczności zmiany Regulaminu z uwagi na zmianę przepisów prawa wpływającą na jego treść oraz poprawę błędów lub omyłek pisarskich.
  1. W przypadku wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizator poinformuje o tym Ambasadora poprzez umieszczenie przez Organizatora w Serwisie wiadomości o zmianie Regulaminu zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzyma tę informację w Serwisie przez okres co najmniej 14 (czternastu) kolejnych dni kalendarzowych.
  2. Aktualna wersja Regulaminu oraz jego archiwalne wersje dostępne są w Serwisie. Regulamin jest dostępny dla Ambasadorów w każdym czasie, bezpłatnie w Serwisie w taki sposób, że możliwe jest jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści. Każda osoba odwiedzająca Serwis ma prawo pobrać treść Regulaminu w formacie do wydruku oraz zapisać go na własnym nośniku.
  3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.05.2021 r. i obowiązuje do Umów zawartych od tego dnia.